ความฝัน’ คือการประกอบขึ้นของจินตนาการที่มีความสมจริง ผ่านกระบวนการปะติดปะต่อ ร้อยเรียงภาพ
เหตุการณ์หรือห้วงขณะต่างๆเข้าด้วยกัน และบ่อยครั้งเราเรียกความฝันในฐานะของเรื่องราวที่เราอยากให้เกิดขึ้นจริง ‘Dreamscape Project’ ผลักดันให้เกิดการแสดงออกความคิดของผู้คน สืบเนื่องจากพื้นฐานวัฒนธรรมที่จํากัดพื้นที่ในการแสดงออก ‘ความฝัน’ ของพวกเขาเหล่านั้นจึงไม่สามารถปรากฏออกมาได้อย่างเสรีหมายรวมถึงการแสดงออกถึงความคิดซึ่งเป็นสัญชาตญาณพื้นฐานของมนุษย์ทั้งหมดนี้เป็นก้าวเล็กๆที่สําคัญในการกระตุ้นให้ผู้คนกล้าที่จะเกิดการสื่อสาร เพื่อแสดงความคิดเห็นของตนในที่สาธารณะ

Eyedropper Fill สร้างสรรค์ ‘Dreamscape Project’ ขึ้นมาภายใต้นิทรรศการ ‘Intimate
Politik’ จัดระหว่างเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม 2558 ณ สปีดดี้แกรนมา แกลอรี่, กรุงเทพมหานคร เราใช้
เวลากว่า 3 เดือนในการค้นคว้าหาข้อมูล, พัฒนาแนวคิด, ทดลองทํางานด้วยการลงพื้นที่จริง รวมถึงการ
ทบทวนเพื่อพัฒนาชิ้นงานอย่างต่อเนื่อง โปรเจคต์นี้ยังคงดําเนินต่อไป เรายังไม่หยุดที่จะคิดหา และทดลองวิธีใหม่ๆ เพื่อเป็นพื้นที่แสดงออกความฝันของผู้คน ตราบใดที่เราอยากได้ยินเสียงของพวกเขาเหล่านั้น